Bài viết liên quan
Cách sử dụng Apple Pencil với Ứng dụng ghi chú của iPad Pro 2019
Đa nhiệm trên iPad Pro: Trượt qua, Chia nhỏ xem, Ảnh trong ảnh